ขนาดกระดาษ
A Series Formats B Series Formats C Series Formats
A0 84.1 x 118.9 B0 100.0 x 141.4 C0 91.7 x 129.7
A1 59.4 x 84.1 B1 70.7 x 100.0 C1 64.8 x 91.7
A2 42.0 x 59.4 B2 50.0 x 70.7 C2 45.8 x 64.8
A3 29.7 x 42.0 B3 35.3 x 50.0 C3 32.4 x 45.8
A4 21.0 x 29.7 B4 25.0 x 35.3 C4 22.9 x 32.4
A5 14.8 x 21.0 B5 17.6 x 25.0 C5 16.2 x 22.9
A6 10.5 x 14.8 B6 12.5 x 17.6 C6 11.4 x 16.2
A7 7.4 x 10.5 B7 8.8 x 12.5 C7 8.1 x 11.4
A8 5.2 x 7.4 B8 6.2 x 8.8 C8 5.7 x 8.1
A9 3.7 x 5.2 B9 4.4 x 6.2 C9 4.0 x 5.7
A10 2.6 x 3.7 B10 3.1 x 4.4 C10 2.8 x 4.0
หน่วยเป็น เซ็นติเมตร

letter21.6 x 27.9 cm
legal21.6 x 35.60 cm

ขนาดกระดาษ