counter
หน้าหลัก > Tips and Tricks
มาตรฐานโลกสำหรับขนาดของกระดาษ
 มาตรฐานโลกสำหรับขนาดของกระดาษ
กระดาษที่ใช้งานในสำนักงานในประเทศไทยทั่วไปใช้ขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด A4 ความหนา 80-100 แกรม และในประเทศอื่น เช่นสหรัฐอเมริกาใช้ขนาด Letter
ก่อนหน้า - 1 - 2 - ถัดไป